Ik verzorg trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatievaardigheden, samenwerken in teamverband, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ieder persoon is in bezit van eigen competenties, maar is zich daarvan niet altijd bewust. In trainingen werk ik aan het versterken en ontwikkelen van competenties. Samen formuleren we leerpunten en realiseren we ontwikkeling. Dit doen we in een veilige setting, binnen heldere kaders. Hieronder vind je een aanbod van veel gegeven trainingen waar veel vraag naar is. Mochten de wensen anders zijn, dan is jouw vraag leidend.

Het aanbod is altijd maatwerk. Vanuit jouw vraag en mijn deskundigheid komen we tot een training die aansluit.

Huiselijk geweld

Werken met de meldcode

Het ministerie van VWS heeft een bijscholingsmodule “werken met de meldcode” ontwikkeld. Doel van deze module is dat professionals weten hoe te handelen bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld. De module behandelt alleen de vijf stappen van de meldcode en leert de deelnemers te werken met de meldcode. Enige basiskennis ten aanzien van signalering en gespreksvoering wordt verondersteld.

Doel: de meldcode binnen de organisaties te implementeren.

Doelgroep: Beroepskrachtenin het onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg, hulpverleners in de ouderenzorg, medewerkers uit sociale wijkteams, bij justitie.

Resultaat: na het volgen van de training zijn de volgende competenties vergroot.

 • De deelnemer kent het doel en de stappen van de meldcode;
 • De deelnemers weet wat uw verantwoordelijkheden, taken en grenzen zijn;
 • De deelnemers is in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen;
 • De deelnemers heeft inzicht in de betrokken ketenpartners;
 • De deelnemer kan samenwerken met Veilig Thuis

Aantal deelnemers: 12 deelnemers

Duur van de training: 3 uur

Training Aanpak huiselijk geweld voor sociale wijk- en jeugdteams.

Diverse wetten leggen de verantwoordelijkheid en regie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de gemeente.  In de wijk- en/of jeugdteams komen de werelden bij elkaar van de keten huiselijk geweld, de jeugdzorg en de Wmo. De uitdaging betreft de systeem aanpak op de veiligheid van het slachtoffer, de benodigde hulp in het systeem vanuit de jeugdzorg/Wmo. Hoe zij elkaar gaan vinden, zowel in de aanpak als in preventie.

De preventie, (vroeg)signalering, toeleiding naar hulp, (lichte) hulp en nazorg bij huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de taken die bij deze wijk- en/of jeugdteams belegd worden. Daarbij is van belang dat de verbinding gemaakt wordt tussen Veilig Thuis en het lokale veld zoals de wijkteams. En het is van belang dat het helder is wat de samenwerking inhoudt en wie welke taken op zich neemt.

Voor deze taken een plaats te geven in hun werk hebben de professionals in het wijkteam vaardigheden, tools en afspraken nodig. Voor signalering en toeleiding naar hulp is de wet meldcode leidend. Afspraken over de hulpverlening en de samenwerking zijn vaak vast gelegd in de regiovisie.

In deze trainingsmodule wordt gewerkt aan de basale competenties die nodig zijn om de taak van een wijkteam ten aanzien van huiselijk geweld goed vorm te geven. Basiskennis op het gebied van huiselijk geweld (volwassenen en ouderen) en kindermishandeling wordt in één module aangeboden.

In de basistraining wordt gewerkt aan de basisvaardigheden: signaleren, attitude, handelen.

Doelgroep: Deze training wordt lokaal aan een wijk- en/of jeugdteam aangeboden.

Hierin is aandacht voor:

 • kennis van (de theorie van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling;
 • bewustwording van eigen waarden en normen;
 • signaleren en rapporteren;
 • werken met de meldcode huiselijk geweld, en kindermishandeling;
 • aandacht voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het team;
 • (presentatie van) Veilig Thuis, werkwijze, samenwerking, routing.

Deze basistraining wordt uitgevoerd door de trainer, een medewerker van het team (voor optimale aansluiting op de lokale situatie), en (voor een deel van de training) een medewerker van Veilig Thuis. De medewerker van het team werkt mee aan de voorbereiding en staat garant de aansluiting op de lokale situatie en eventuele verdere borging na de training. Aangeraden wordt deze basistraining uit de breiden met een 2e module van één dagdeel: “Zorgen delen met betrokkene en familie”. Deze training richt zich attitude en gespreksvaardigheden. De trainer werkt samen met een trainingsacteur.

Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligers

Vrijwilligers staan vaak erg dicht bij kinderen en ouderen en zijn hierdoor goed in staat om tijdig een signaal op te vangen. Ze ontwikkelen een “niet-pluis”-gevoel, maar het is voor hun niet makkelijk er de vinger te leggen op wat er precies aan de hand is. En vooral het handelen daarna roept vragen op. En juist dit handelen is erg belangrijk. Om veel leed het slachtoffer in zijn verdere leven te voorkomen, is het noodzakelijk om mishandeling vroegtijdig op te sporen, en om adequaat te handelen.

Om huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren en tijdig hulp te bieden, stimuleren gemeenten het gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij organisaties die met betaalde professionals werken.  Gemeenten kunnen deze verantwoordelijkheid ook nemen door onder andere vrijwilligerswerk te ondersteunen en voldoende preventieve maatregelen te nemen.

De meldcode is voor vrijwilligers niet wettelijk verplicht, maar de meldcode kan wel dienen als kapstok voor de aanpak van kindermishandeling/huiselijk geweld in het vrijwilligerswerk.  Het zou kunnen functioneren als een handreiking om ook hier vermoedens van kindermishandeling in goede banen te leiden.

Het is afhankelijk van de vrijwilligersorganisatie hoe de zaken geregeld zijn. Organisaties waar vrijwilligers onder een betaalde kracht werken, zijn verplicht de meldcode te volgen. Dit betekent dat de betaalde kracht moet handelen volgens de stappen van de meldcode wanneer er een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld bestaat. Er zijn vrijwilligersorganisaties waar alleen vrijwilligers in ‘dienst’ zijn, waarbij niemand betaald wordt, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging. Voor organisaties met alleen onbetaalde vrijwilligers is de meldcode niet verplicht en daar is op dit moment ook vaak geen sprake van een ander beleid.

Beide soorten organisaties kunnen voor vrijwilligers een beleid op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkelen en implementeren. Met daaraan gekoppeld een richtlijn van handelen, een soort meldcode en een scholingsmodule voor de vrijwilligers.

De scholing kan maatwerk worden gemaakt voor de ouderenzorg, kerken, scouting, sportverenigingen enz.

Voorbeeld voor een programma van de training

 • wat is huiselijk geweld; wat is kindermishandeling: vormen, aantallen“zie je het of zie je het niet?”.
 • Normen, waarden en dilemma’s;
 • beleving en gevolgen van huiselijk geweld/kindermishandeling;
 • signaleren en het signaleringsproces;
 • stappenplan: “hoe te handelen: een stappenplan bij vermoedens van huiselijk geweld”,
 • handvatten voor signaleren en handelen in de vrijwilligersorganisatie;

Samenwerken: de werkwijze van Veilig Thuis en samenwerken met het (sociale) wijkteam/jeugdteam.

Gespreksvoering

In deze training worden gesprekken bij zorgwekkende situaties en vermoedens van huiselijk geweld geoefend aan de hand van eigen casuïstiek. Professionals gaan met betrokkenen – slachtoffers en/of omstanders- in gesprek over hun “niet pluis”-gevoel en delen hun zorgen.

Met acteur
In deze training oefenen we gespreksvaardigheden waarbij de beroepskracht de zorgen deelt en het behoud van de relatie centraal staat. Uitgangspunt is dat eenieder een persoonlijke communicatiestijl heeft met als doel deze te versterken. De deelnemers krijgen tops en een tip!

Zonder acteur
In een carrousel oefenen de deelnemers met diverse soorten gedrag met weerstand. De beroepskracht deelt de zorgen en behoud van de relatie staat centraal. Deelnemers in de rol van slachtoffer geven feedback op de ingebrachte onderwerpen, de gespreksvaardigheden en -houding van de beroepskracht. Iedereen komt aan de beurt en de werkzame en niet-werkzame elementen worden met elkaar besproken.

Onderdelen van de training

 • Basishouding voor de gesprekken
 • Gespreksvaardigheden;
 • Weerstand en motiverende gespreksvoering;
 • Oefenen met lastig gedrag
 • Oefenen aan de hand van eigen casuïstiek met trainingsacteur: “Zorgen delen”;

Resultaat: De deelnemer is in staat om gesprekken over zorgen aan te gaan met betrokkenen.

Duur training: 3 uur

Aantal deelnemers: max 12 deelnemers

 

Basistraining Kindermishandeling & Ouderenmishandeling

Communicatievaardigheden