Meld je nu aan voor de training Aanpak Ouderenmishandeling

De Veerkracht richt zich op mensenwerk. Ik wil mensen en organisaties ondersteunen in het (her)vinden van hun krachten en bij het in vrijheid kunnen maken van keuzes.

In de vorm van coaching, training en advies werk ik aan persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Ik ben hierbij specialist in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Veerkracht heeft een trainingsaanbod voor professionals en vrijwilligers gericht op het versterken van competenties op de aanpak van huiselijk geweld.

Missie

Mijn persoonlijke missie is hiermee een bijdrage te leveren aan een samenleving die een veilige omgeving biedt voor allen die daar deel van uit maken met als doel welzijn en een gezonde, persoonlijke ontwikkeling.

Aanbod

Het aanbod vertaalt zich in advies, trainingen en coaching. Het aanbod is altijd maatwerk. Vanuit de vraag en mijn deskundigheid wordt een aanbod ontwikkeld, dat aansluit.

Doel

Mijn doel is mensen in dialoog te brengen met zichzelf en met anderen. Door reflectie, analyse en oefening persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.

Doelgroep

Privépersonen, professionals, vrijwilligers, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, managers en beleidsmakers.

Trainingen

Elke deelnemer heeft eigen competenties, maar is zich daarvan niet altijd bewust. In trainingen werk ik met enthousiasme aan het versterken van deze competenties. We formuleren leerpunten en realiseren ontwikkeling. Dit doen we natuurlijk in een veilige setting, binnen heldere kaders.

  • Trainingen voor management, aandachtsfuntionarissen en uitvoerende professionals en vrijwilligers.
  • Trainingen huiselijk geweld
  • Trainingen Communicatie en Ontwikkeling
Lees meer over de Trainingen

Advies

Onderzoek, Beleidsadvies op inhoud en proces, Opstellen en uitvoeren van een scholingsplan, Begeleiding bij het implementeren en borgen van nieuw beleid en organisatieveranderingen.

  • Beleidsadvies op inhoud en proces.
  • Begeleiding bij het schrijven van de organisatie specifieke meldcode.
  • Begeleiding bij het implementeren en borgen van de meldcode.
  • Opstellen en uitvoeren van een scholingsplan.
Lees meer over Advies

Coaching

Iedereen kent wel momenten van het even niet meer weten. Je praat er over met collega’s, vrienden of familie, je denkt er zelf nog even over na.. en je kunt weer verder. Er zijn ook zaken waar je mee rond kan blijven lopen, gaat piekeren, waar je last van hebt.

  • Personal coaching
  • Werkbegeleiding voor teams (intervisie en teamcoaching).
Lees meer over Coaching

Over huiselijk geweld

Huiselijk geweld (volwassenen en ouderen) en kindermishandeling zijn een groot maatschappelijk probleem. Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld.

Dat betekent dat deze ouderen, volwassenen en kinderen niet veilig zijn in hun eigen huis en daardoor bedreigd worden in hun veiligheid, ontwikkeling, gezondheid en (geestelijk) welzijn.

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben verstrekkende gevolgen voor persoonlijk en maatschappelijk functioneren. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld (partnergeweld) gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%) (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Prevalentie onderzoek naar kindermishandeling toont aan dat 119.000 kinderen per jaar worden mishandeld (Alink, e.a., 2011). Onderzoeken schatten in dat ongeveer 5 % van de ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat deze vormen van geweld veel voorkomen in combinatie met andere problemen (Alink, e.a., 2011). Hulp kan het beste worden geboden in samenhang met andere problematiek. Als huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, kan er laagdrempelige hulp geboden worden.  

De wet meldcode aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds juli 2013 van kracht. De wet heeft als doel vermoedens te onderzoeken en zo vroeg mogelijk te komen tot hulpverlening.

Iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt heeft het recht op een kwalitatief goede deskundigheidsbevordering, waardoor signaalgevoeligheid en handelingsbekwaamheid worden versterkt en huiselijk geweld en kindermishandeling in alle vormen worden voorkomen, verminderd en gestopt. De Veer-kracht biedt trainingen met een focus op het willen, kunnen en durven van de professional. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is hierin de leidraad.

Heb je vragen voor mij?

Neem contact op